menu

Декларация за поверителност в Интернет

Актуализирана на 26.09.2012

ГлаксоСмитКлайн (GSK) зачита поверителността на личните данни на посетителите в неговите уебсайтове и се ангажира със защитата на тяхната лична информация. Настоящата Декларация за поверителност обяснява съществуващите практики за събиране, прехвърляне, обработка, използване, разкриване и защита на данните на уебсайтовете на GSK.Обърнете внимание че тази Декларация за поверителност не се отнася до информация, събрана от източници или комуникации извън Интернет мрежата.

Обвързваща клауза

С влизането във и използването на този уебсайт Вие давате съгласие за събиране, прехвърляне, обработка, използване и разкриване на лично идентифициращата Ви информация съгласно посоченото в настоящата Декларация за поверителност в Интернет.

Описание на информацията, която GSK може да събира, и начина, по който тя се използва:

Информация, която събираме от посетителите на нашата страница

GSK събира директно лично идентифицираща информация (т.е. информация, от която може да бъдете идентифициран(а), като име, адрес, телефонен номер или имейл адрес) само когато такава е поискана и/или Вие доброволно я предавате на този сайт. Може да използваме тази информация, за да отговорим на Ваши запитвания; да подобрим нивото на нашите услуги и съдържанието на нашия сайт; да Ви предоставяме съвети, полезна информация, продуктови новини и актуализации; да Ви уведомяваме за нови продукти и услуги на GSK (когато сте се съгласили да получавате такива); да търсим Вашето мнение за наши продукти и услуги; и за наши собствени административни цели и такива, свързани с осигуряване на качеството. Този сайт не е предвиден или разработен да привлича деца под 18-годишна възраст. Ние не събираме лична идентифицираща информация през този сайт от посетители в тази възрастова група без изричното съгласие на родител или попечител. GSK също така събира автоматично информация (когато е налична) за типа на Вашия браузър и операционна система, уебсайтове, посетени от Вас преди и след посещението на този сайт, стандартна информация за използвания сървър и IP адрес (вижте по-долу). Тази информация се натрупва за набиране на данни като общ брой посетители на нашия сайт, брой посетители на всяка от страниците в нашия сайт и домейн имената на доставчици на интернет услуги към нашите посетители. Ние използваме тази информация в обобщена форма, за да разберем по-добре как посетителите ни използват нашия сайт, за да можем да подобрим както сайта, така и услугите, които предлагаме. Може да споделяме тази съвкупна информация с други компании в рамките на групата на GSK и с други трети страни.

Ползване на IP адреси

Адресът на Интернет протокола (IP адресът) е набор от числа, които автоматично се прикачват към Вашия компютър всеки път, когато влизате в мрежата на Вашия интернет доставчик или през локалната мрежа в рамките на Вашата организация (LAN) или глобалното мрежово пространство (WAN). Уеб сървърите автоматично идентифицират Вашия компютър посредством прикачения му IP адрес по време на Вашата онлайн сесия.GSK, или други трети компании, действащи от името на GSK, може да събират IP адреси с оглед на системната администрация и анализ на ползването на нашия сайт. IP адресите могат да се използват за идентификация на потребители на нашия сайт, в случаите на неизпълнение на настоящите условия за използване на сайта или когато се налага да защитим услуги, съдържанието на нашия сайт или неприкосновеността на други потребители.

Бисквитки

GSK използва бисквитки на този сайт, които ни позволяват да анализираме използването му и да подобрим функционирането му за посетителите на нашия уебсайт. Бисквитките са малки файлове, съставени от набор от букви и числа, поставени във Вашия компютър от сървъри на уеб страници. За да научите повече за бисквитките и тяхното ползване от GSK, се запознайте с нашата политика за ползване на бисквитки.

Как защитаваме лично идентифициращата Ви информация

GSK се ангажира да използва търговски обосновани средства, за да гарантира, че Вашата лична информация е защитена достатъчно добре и в съответствие с нейната степен на поверителност. GSK използва разнообразие от технологии и процедури за сигурност с цел да подпомогне защитата на лично идентифициращите Ви данни от неразрешен достъп, ползване или разкриване. Например, ние съхраняваме лично идентифициращата информация, която предоставяте на GSK, на сървъри с ограничен достъп, които са разположени в помещения с контролиран достъп. За съжаление, прехвърлянето на данни през интернет не е напълно сигурно. Въпреки че полагаме всички възможни усилия да защитим лично идентифициращата Ви информация, не можем да гарантираме сигурността при прехвърлянето на тази информация от Вас към нашия сайт; всяко прехвърляне на информация е на Ваш собствен риск. Въпреки че не можем да гарантираме, че няма да възникне загуба, неправомерно ползване или изменение на данните, които прехвърляте, след като получим Вашата информация, ние полагаме разумни от търговска гледна точка усилия за да предотвратим такива нежелателни събития.

Споделяне на лично идентифицираща информация с трети страни

GSK не продава и не преотстъпва лично идентифицираща информация на трети страни. Понякога обаче трети страни се използват от GSK за поддръжка и услуги, свързани със сайта, и такива страни може понякога да получат достъп до Ваша информация, за да могат да предоставят тези услуги по поддръжка на сайта на GSK. Можете да бъдете сигурни, че всички компании, които предоставят такива услуги по поддръжка, се задължават от GSK да прилагат същите стандарти за защита на личната информация, които прилага GSK, и имат пълна забрана да използват информацията за свои собствени цели. По-конкретно, GSK не позволява на своите доставчици на услуги да ползват Ваша лично идентифицираща информация за свои собствени маркетингови дейности.В някои конкретни случаи може да разкрием Ваша лично идентифицираща информация при следните обстоятелства:

  1. когато имаме основание да считаме, че разкриването на тази информация е необходимо, за да се идентифицира, установи контакт със или започне съдебно действие срещу лице, което може да Ви нанесе вреда или по друг начин да навреди на или да осуети права, собственост или дейности на GSK, да навреди на други потребители на уебсайта на GSK или на което и да било друго лице, което може да бъде засегнато от такива действия
  2. когато сме убедени, че се налага съгласно разпоредби на закона или в отговор на запитване от правоохранителни органи във връзка с криминално разследване или от граждански и административни органи във връзка с висящо гражданско дело или административно разследване
  3. във връзка със значима търговска сделка, например продажба на продуктова линия или дирекция, сливане, консолидиране, продажба на активи или в случай на обявяване в несъстоятелност.

Личната идентифицираща информация, събирана на сайтовете на GSK, може да се прехвърля, съхранява и обработва във Вашата страна по местоживеене или в някоя друга страна, в която GSK или дъщерните й дружества, подизпълнители или агенти поддържат такива сървъри, включително САЩ и извън Европейското Икономическо Пространство („EИП“). Също така обърнете внимание, че Вашата информация може да бъде обработвана в страни с по-ниски стандарти за защита на личните данни от съществуващите във Вашата собствена страна. Ползвайки тази страница, Вие давате съгласие за всякакъв трансфер, обработка или съхранение на информация извън Вашата страна по местоживеене и извън EИП. GSK ще гарантира ако тази информация напусне пределите на страната Ви, тя да бъде третирана в съответствие с настоящата политика за неприкосновеност.

Достъп

Имате право по всяко време да поискате актуализиране или коригиране на лично идентифициращите Ви данни, като се свържете с нас в писмена форма, както е посочено в края на Декларацията за неприкосновеност. Може да имате правото на достъп до съхраняваната за Вас информация съгласно разпоредбите на местното законодателство във Вашата страна и възможност да го упражните в съответствие с тези закони.

Линкове към други уебсайтове

Понякога този сайт може да предоставя линкове към други уебсайтове на GSK и трети страни, като услуга към нашите потребители. Настоящата политика за неприкосновеност не се отнася до тези уебсайтове. Ако изберете да влезете в такъв сайт, Вие приемате, че GSK не е отговорна за достъпността до такива уебсайтове и не преглежда, нито гарантира, както и няма да бъде отговорна, пряко или косвено за : (i) начина, по който тези уебсайтове боравят с лично идентифициращата Ви информация (ii) съдържанието на такива сайтове, в това число (без ограничение) всякаква реклама, продукти, стоки или други материали или услуги, достъпни от такива уебсайтове, и (iii) начина, по който други лица ползват тези уебсайтове.

Моля уверете се, че сте се запознали с правната информация и декларацията за неприкосновеност на личните данни, поместени на всеки сайт, към който използвате връзка, преди да въведете лично идентифицираща информация.

Промени

Запазваме си правото за актуализираме тази декларация за неприкосновеност на личните данни. Ако направените от нас промени са съществени, е възможно също така да поместим съобщение за това на сайта ни. Насърчаваме Ви периодично да проверявате Декларацията за неприкосновеност на личните данни, за да сте информирани за това как помагаме за защитата на лично идентифициращата информация, която събираме. Ако продължите да използвате този уебсайт, това действие представлява Вашето съгласие с Декларацията за неприкосновеност на личните данни и евентуални нейни актуализации.

Настоящия документ е последно актуализиран на 26 септември 2012 г.

Връзка с нас

Моля изпращайте своите въпроси, коментари и запитвания във връзка с настоящата Декларация за неприкосновеност на личните данни на следния адрес:

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Бул. Цариградско шосе 115Г, ет.9

София 1784

България

+359 2 953 10 34